Transscriptie van de vergadering van de raadscommissie Inwoners en bestuur van 11 november 2014

Onderwerp: Marmeren platen stadhuis

(…)

Nuijen:          Wij hebben als LPG een vraag. Er is een brief gekomen richting de raadsleden college over de constructie van ons stadhuis, waar de marmeren platen aan hangen. En nu wordt er iedere keer via de griffier de antwoorden verstuurd richting de fracties en die sturen hem weer door richting de persoon die hier antwoord op wilt. Wij zouden graag zien dat een algemeen antwoord komt zodat die mijnheer direct beantwoord wordt zodat we niet de griffier onnodig aan het werk houden, zodat we niet iedere keer dezelfde antwoorden op deze zelfde vragen hoeven te geven richting de fracties.

Roolvink.      Ook ik heb de brief gekregen van betrokkene. Rechtstreeks en via de lokale pers. Dat is altijd handig en ik stond er wel enigszins verbaasd van. Ik wil u daarvan toch even deelgenoot maken, met uw goedvinden. En u weet dat het gemeentehuis in het verleden een aardige discussie heeft opgeleverd in deze raad; in juli 2007 is dat begonnen. Toen is al gevraagd door betrokkenen, mag ik zo wel zeggen, de briefschrijver, die was toen nog raadslid om eh…. om  juli 2007 om een onafhankelijke keuring en dan heb ik het over wat hier allemaal gebeurd is in het gemeentehuis.

Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een discussie in deze raad, niet alleen in juli maar ook in de vergadering van december. Er is zelfs een motie van wantrouwen ingediend tegen de wethouder. Die motie is afgewezen (overigens in tweede instantie WB). Daarna denk je dat alles klaar is . Dat blijkt dus niet zo te zijn. De betrokkene, ’dat is natuurlijk zijn goed recht, is met die antwoorden en de conclusie van de raad niet eens. Dat mag.

In 2011 gaat diezelfde discussie verder.

In 2012 , kan ik u de stukken overhandigen, op een gegeven ogenblik wordt de toon toch enigszins verhard. Het gaat opeens over bestuurlijke integriteit. Verkeerde informatie. Misleiding.

Ondergetekende voor de tweede maal zeer van verbaasd, want ik sta voor integriteit. De raad heeft in het verleden hierover meermalen gedebatteerd en de raad trekt conclusies in dat kader. Vervolgens zie ik in 2013, ik heb dat genoegen nog niet mee nog niet mee mogen maken, waar wordt gezegd: ik heb nog steeds geen antwoord gekregen op brieven die ik heb gestuurd.

Dan constateer ik in mijn mapje 16 mei 2013, bijna bekende kost, want ik ben op 22 mei begonnen. Op 16 mei 2013 heeft  betrokkene het antwoord gekregen op zijn brieven, althans voor wat betreft het college.

Vrij met een brief 28 juni 2013 waarin zij wederom ‘in mijn toonzetting begrijpt u hoe ik er over denk inmiddels’ ja maar, wij zijn het er niet mee eens over de antwoorden. Wat doet dan een goede burgemeester, nodigt de betrokkenen uit voor een gesprek, dat heb ik dan ook gedaan, met beiden.Daarin kwam een aantal aspecten van het gesprek aan de orde, o.a., als u daar prijs op stelt kan ik die brieven best aan u verspreiden.

Daar kwam aan de orde dat bij de bouw van het stadhuis er is afgeweken van de bouwvergunning. Toen is mijn vraag geweest en wat wilt u dan? Want ik acht dat kans dat de rechter zal beslissen dat het gemeentehuis zal moeten gesloopt niet te groot. Ik wil niet treden in gerechtelijke uitspraken.

En als tweede ging het over de bevestiging van de marmeren platen aan de gevel. En er zat ook een ongenoegen omdat hij (Wil Baaijens) zei ; ik heb al meermalen gevraagd om inzage van het bouwdossier en dat heb ik nooit mogen inzien. Nou dat is gemakkelijk te regelen want het is openbaar dat bouwdossier. Dus kom langs, het ligt voor u klaar het ligt voor u klaar. En ik moet constateren, ik heb het nu over een brief die ik hem (Wil Baaijens, red) gestuurd heb in het schrijven van 8 oktober 2013 dat betrokkene bij mijn weten nog nooit langs gekomen is.

Dus als ik dan opeens een briefje krijg op 5 november 2014, ik dien een WOB-verzoek in om inzage te krijgen in het bouwdossier, ben ik dus verbaasd. Dan denk ik dat betrokkenen de brief van 8 oktober 2013 ontschoten is. Zou zo maar kunnen.

Bannink:       Interruptie Rob Bannink.

Voorzitter als ik het goed begrijp.

Roolvink:      Nog twee zinnen, dan ben ik klaar met mijn verhaal. Het tweede wat betreft de marmeren stenen.Het ging om de bevestiging van die stenen. 

Het ging om de bevestiging van die stenen. Ik heb gezegd; ik begrijp uw zorgen maar daar is in het verleden al een discussie over gevoerd, over die stenen. Maar ik zal bij de VvE vorderen, want wij zijn maar voor 39% eigenaar van dit gebouw. Ik zal bij de VvE  vorderen dat ze nogmaals een onderzoek doen naar de bevestiging van deze stenen. Er was al een onderzoek gedaan.

Dat rapport  heb ik ter kennis gebracht van de heren Baaijens en Bongaards en de VvE heeft dat verzoek opgevolgd, heeft opnieuw onderzoek laten doen naar de bevestiging van de marmeren stenen en ook dat rapport heb ik bij brief van 18 december 2013 aan betrokkenen doen toekomen. En daarom is volgens mij de cirkel rond. Hij heeft volgens mij op alle stukken antwoord gekregen. Echter hij is het met het antwoord niet eens. Dat is iemands goed recht. Echter zoals ik zoals ik vorige week in deze raad ook zie: neen is ook een antwoord.

Roolvink:      Dank u voorzitter.

Bannink:       Dank u wel voorzitter. U geeft aan in de brief die u heeft verstuurd, daarin staat, begrijp ik, de indieners van het verzoek dat ze de stukken kunnen inzien. Dat staat in de brief die u naar de mensen heeft verstuurd. Het onderzoek waar u het over praat, over welk onderzoek praat u dan dat u naar die mensen hebt toegestuurd. Wat u heeft aangegeven dat u en nieuw onderzoek hebt laten en dat aan deze personen heeft toegestuurd. Ik zou graag willen weten over welk onderzoek u praat.

Roolvink:      Dat is een …(eh, gestotter) de bureaunaam ben ik even kwijt…eh ah… nu ga ik stotteren…eh….Het is een extern kantoor. Dat hebben wij niet zelf gedaan als gemeente. Het is een extern bureau. Ik kan u de naam van het bureau geven en ook het rapport laten lezen.

Bannink:       Dat is dan in de tijd dat dat u hier in de gemeente Grave als burgemeester bent, is dat onderzoek uitgevoerd.

Roolvink:      Het eerste onderzoek is voor mijn tijd uitgevoerd. Daar werden vraagtekens bij gesteld door beide heren. Toen heb ik gezegd: dan zal ik ter geruststelling de VvE verzoeken om een tweede onderzoek te laten uitvoeren en dat is nu gebeurd.

Bannink:       Ik ken het onderzoek niet en… het resultaat er van. Ik zou het graag willen inzien.

Roolvink:      Ik heb het dossier op mijn bureau liggen, dus…uh.

Smulders:      Dan ga ik even terug naar dhr. Nuijen. Ik dacht dat er ook een procedurevraag was gesteld. Is dat voldoende beantwoord?

Nuijen:      Ja, ik zou dan willen voorstellen dat de brief die reeds verstuurd  nogmaals verstuurd wordt. Dat lijkt me dat voldoende.

Smulders :     Ik doe dat met genoegen.  

Nuijen:      Dank u wel.

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.