Grave heeft helemaal geen spaarpot!

De gemeente Grave heeft géén spaarpot, wél een flinke schuldenberg! Pas nog plaatste de LPG (Lokale Partij Grave) een persbericht wat goed zou passen in een fabeltjeskrant. De LPG wilde daarmee de indruk wekken dat we een flinke spaarpot in Grave hebben oftewel geld zat en ons als het ware alles kunnen veroorloven. Niets is minder waar. 

Bovendien werd, met verwijzing naar een besloten vergadering, in dit verband de accountant er ook nog bijgehaald. Foei!

Grave heeft wel, zoals alle gemeenten in Nederland, geld zitten in zoals dat heet  ‘gemeentelijke eigendommen’, zoals gebouwen, wegen, gronden, riolering enzovoorts, maar het is volstrekt onjuist om dat te betitelen als een ‘spaarpot’. Op een balans wordt zoiets aangeduid als ‘eigen vermogen’. Een spaarpot is heel wat anders. Vraag het maar aan elk kind.

Als Grave iets nieuws wil doen of iets moet vervangen, moeten ze daarvoor gewoon geld lenen! Daar is over het algemeen niets op tegen, zij het dat je er wel je schuldenberg mee groter maakt. En dat mag, zolang de Provincie vindt dat het niet de spuigaten uit loopt. Anders nemen ze daar als het ware het ‘bewind’ van een gemeente van je over.

Grave is nog niet aan de bedelstaf, dat is waar. Maar zo rijk als de LPG ons wil doen geloven, dat zijn we zeker niet. Als onze wethouder van Financiën een en ander onvoldoende begrijpt, wil ik hem met alle plezier onder vier ogen best een gratis lesje boekhouden geven. Dat kan gewoon bij mij thuis. Daar hoeft dan verder niemand iets van te weten.

Tot slot kom ik zijdelings nog even terug op de besloten vergadering die ik hierboven aanhaalde. Lekken uit een besloten vergadering is een politieke doodzonde. Ik neem aan dat de burgemeester zoiets niet over zijn kant laat gaan!  Wie is er feitelijk verantwoordelijk voor dit lek?

Louis Sparidans

Hieronder voeg ik ter verduidelijking het gewraakte persbericht d.d. 24 januari 2019 toe, wat ik ontleen aan hun website.

PERSBERICHT LOKALE PARTIJ GRAVE

Gemeente Grave financieel gezond

Tijdens de verkiezingscampagne in het voorjaar en tijdens de begrotingsbehandeling in het najaar van 2018 stond de LPG lijnrecht tegenover diverse oppositiepartijen waar het gaat over de financiële situatie van de Gemeente Grave. Hoewel de accountant in juli 2018 in een openbaar overleg van de auditcommissie al aangaf dat Grave de zaken financieel voldoende op orde heeft en dit ook door de LPG tijdens de begrotingsbehandeling werd benadrukt, bleven er twijfels bij diverse inwoners bestaan. 

Dit werd versterkt door enkele verontruste berichten en speculaties in de media na het vaststellen van de begroting 2019-2022 waarbij diverse bezuinigingen werden doorgevoerd. Voor enkele oppositiepartijen was het de aanleiding om een besloten werkbijeenkomst met de accountant aan te vragen zodat deze in alle openheid hun vragen over de financiële situatie van Grave zou kunnen beantwoorden.

Afgelopen dinsdag 22 januari vond deze bijeenkomst plaats en de antwoorden van de accountant waren verhelderend. De Gemeente Grave is een financieel gezonde gemeente met een goed gevulde spaarpot. Als je kijkt naar gemeentes in Nederland van vergelijkbare grootte heeft Grave een lagere schuldpositie, een lagere netto en bruto schuld per inwoner, lagere lokale lasten en een hoger weerstandsvermogen dan de gemiddelde gemeente. Een aandachtspunt voor de gemeente is dat ze de laatste jaren kampt met een negatief verschil in jaarlijkse uitgaven en inkomsten. Dit structureel tekort wordt weliswaar vanuit de spaarpot aangevuld, maar is niet wenselijk. Met de doorgevoerde bezuinigingen, die door de gemeenteraad in november zijn vastgesteld, heeft Grave een meerjarige financieel beleid uitgestippeld, waardoor de begroting in 2022 weer een positief resultaat laat zien.

Betekent dit nu dat we als Gemeente Grave “met de hand op de knip” moeten leven en er geen ruimte is voor ambitieuze plannen? Nee hoor, er is nog steeds meer dan voldoende ruimte om investeringen te doen voor initiatieven of nieuw beleid. Iedere uitgave zal wel verantwoord moeten gebeuren waarbij goed gekeken moet worden naar de invloed op de vaste lasten van de Gemeente. Als er de wens is om nieuwe zaken te realiseren heeft het de voorkeur om dan uitgaven voor huidige zaken terug te brengen. Het is niet anders dan bij de meesten van u in huis. Door het huishoudboekje op orde te houden, kun je financieel gezond blijven.

 

 

 

 
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.