Open Brief aan de heer Van de Donk, commissaris van de Koning in Noord Brabant.

Grave, 15 april 2017

Geachte heer Van de Donk,

Even voorstellen….. Wij zijn Wil Baaijens, Hans Satter en Ben Bongaards en samen vormen wij ‘Grave Politiek’.*1) We zijn burgers van Grave die ons bestuur en onze politiek kritisch volgen. Wij onderzoeken de politieke en bestuurlijke gang van zaken in onze gemeente en maken daar kritische kanttekeningen bij. Wij publiceren daar regelmatig over op onze website en in de regionale en lokale pers. Wij achten het ons goed en onvervreemdbaar recht als burgers op onze eigen wijze deel te nemen aan de lokale politiek en vinden het uitermate kwalijk dat ons gemeentebestuur, burgemeester,  wethouders en de meerderheid van de gemeenteraad,  dat recht niet erkennen en praktisch gezien weigeren op onze kritiek in te gaan dan wel onze vragen te beantwoorden.  

De rode lijn van wat wij aan de orde willen stellen omvat enkele belangrijke zaken. Het eerste pijnpunt wat wij signaleren is het ontbreken van een passend integriteitsbeleid. We stellen vast dat de betreffende codes nauwelijks gekend en toegepast worden. Ze spelen bijvoorbeeld geen enkele rol bij de benoeming en beëdiging van raads- en commissieleden, noch bij de bejegening van (kritische) burgers.
Ons gemeentebestuur blijft voorts ernstig in gebreke bij de vormgeving van de lokale democratie in onze gemeente. Er is nauwelijks sprake van onderscheiden rollen van college en gemeenteraad. Ons college regelt allerlei zaken buiten de openbaarheid met de meerderheid van de raad en maakt daarmee het democratisch functioneren van de gemeenteraad onmogelijk.

Bij de zaken die wij aan de orde stellen, hoort een aantal integriteitsschendingen. Een aantal daarvan heeft plaatsgevonden in het kader van het volledig ontspoorde Wisseveldproject. Die schendingen blijven onbesproken omdat onze bestuurders en politici geen mogelijkheid zien of niet over de politieke wil beschikken om ze aan de orde te stellen. Deze gang van zaken belast onze politiek en ons bestuur dermate dat er geen enkele ruimte rest om over integriteit na te denken.

Een actueel voorbeeld van de Graafse bestuurlijke en politieke zeden is het zogenaamde snippergroenproject dat de gemoederen al  vier jaar lang bezighoudt. De Rekenkamercommissie Land van Cuijk heeft daarover onlangs een buitengewoon kritisch rapport gepubliceerd dat door ons bestuur slechts voor kennisneming is aangenomen. De strekking van dit rapport bevestigt onze ervaringen met ons bestuur.

Ter informatie doen we u enkele bijdragen toekomen waarin we uiteenzetten hoe onze gemeentebestuurders er gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn dat onze bestuursorganen niet democratisch kunnen functioneren. Dat het hele bestuur verloopt volgens de lijnen van een monistische in plaats van een dualistische structuur.

Wij willen op onze manier bijdragen aan uw beeld van het bestuur van Grave en hopen dat u het zult aanspreken op de wenselijkheid om de democratische orde de ruimte te geven die haar toekomt. Daarbij hoort dat ons bestuur zich in die zin dienstbaar naar ons, burgers, opstelt, dat het zich geroepen voelt te luisteren en te reageren. Het is immers een ernstig democratisch deficit om dit niet te doen en om ons bestuur in belangrijke mate te onttrekken aan het oog van de burger en diens recht zijn overheid te controleren en te kritiseren.

Met hoogachting,

Wil Baaijens, Ben Bongaards, Hans Satter; www.gravepolitiek.nl

 

Bij deze brief horen drie bijlagen onder de gezamenlijke titel: ‘Dualisme? Kun je dat eten?

Deel 1: Het monistisch bestuur van onze gemeente

Deel 2: Monisme wordt beleefd als een geschenk uit de hemel

Deel 3: Samenwerkingsverbanden, monisme en democratie

De bijlagen zijn te vinden op de site van Grave Politiek

 

 

 

 

 

 
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.