Gebiedsvisie

Onderstaande tekst is door Wil Baaijens uitgesproken tijdens de vergadering van de Commissie Inwoners en Bestuur  in het kader van het spreekrecht van burgers.

Waarom pleit een meerderheid van de raad voor de implementatie van een gebiedsvisie in een bestemmingplan die ontwikkeld werd door de GBB. Een private partij die een groot financieel belang heeft bij de gebiedsontwikkeling op het Wisseveld. Hoe zit het met de inspraak van de Graafse burgers in deze nogal vastomlijnde gebiedsvisie.Ik denk dan vooral aan de inspraak van de burgers die in de directe omgeving van dat plangebied wonen.

Hoe groot is het probleem van de Graafse volkshuisvesting, dat het noodzakelijk en gerechtvaardigd zou zijn woningbouw te realiseren in de uiterwaarden, waardoor het vrije blikveld zowel vanaf de brug als vanuit de stad permanent wordt aangetast.Een ruimtelijk gebied dat door zijn openheid en landschappelijk perspectief zeer waardevol kan zijn voor het imago van Grave als Historisch Vestingstadje.

Deze visie wordt ondersteund en uitgedragen door ons politiek bestuur; de bedoeling is immers om de ruimtelijke ontwikkelingen in te passen in historische kaders.Juist in Grave met zijn grillige Maas en de vrije uiterwaarden, is het een economische must te investeren in dit voor een oud vestingstadje belangrijk buitengebied dat direct grenst aan de historische vesting. De gemeentelijke plannen ter bevordering van toerisme en recreatie maken dit eveneens zeer wenselijk.

Als u, zonder onderzoek naar het draagvlak onder de burgers, besluit de gebiedsvisie van de GBB te implementeren in een bestemmingsplan voor het Wisseveld dan durf ik te stellen dat u de burgers in de steek laat en ook nog eens uw eigen uitgesproken visie verloochent. Dat betekent dat alle slogans om Grave te promoten als historisch vestingstadje, niet alleen boterzacht zijn maar ook bestempeld moeten worden als kretologie. 

Projectontwikkelaar GBB maakt duidelijk dat woningbouw op de emab-locatie zijn financiële drager is om het gebied te ontwikkelen maar heeft dat nog op geen enkele manier onderbouwd. Vooral zijn er vraagtekens te zetten bij de afhandeling van financiële zaken rond de aankoop en sloop van de betoncentrale in combinatie met de verdeling van de gelden van de grondverkoop voor de bouw van Catharinahof.Hier zal ik later op terugkomen gezien de weinige tijd die mij gegund is binnen het spreekrecht.

Wel begint het duidelijk te worden dat de vaak te hoge speculatieve aankopen van kavels op het Wisseveld door GBB gedaan zijn om grondpositie te verwerven.Tegelijkertijd dwingen die hoge prijzen de GBB om de emab-locatie te ontwikkelen.Maar hebben we het dan niet over een probleem van GGB; niet van de Graafse gemeenschap? Het kan ook niet zo zijn dat niet noodzakelijk te achten woningbouw op de emab-locatie gerealiseerd gaat worden ten koste van in het verleden gemaakte afspraken. Ik verwijs dan onder andere naar de afspraken in de pilot “Bouwen binnen strakke contouren.

Om af te ronden: Kortgeleden heb ik u de rapporten van Tauw en DIBEC toegestuurd over bodemvervuiling op de emab-locatie en de ernstige mate van vervuiling van de waterbodem in de “Nieuwe Haven”, het laatste met mogelijke consequenties voor de volksgezondheid. Hebt u kennisgenomen van deze rapporten en welke consequenties trekt u eruit?

 

 

 
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.