Zoeken naar waarheid

Op www.gravepolitiek.nl hebben we regelmatig geschreven over integer bestuur en politiek. Integer handelen moet een wezenskenmerk zijn van een sterke democratische samenleving. Helaas moet je constateren dat bij de Graafse politiek en het bestuur die karakteristiek niet altijd zichtbaar is. De Raad voor Het Openbaar Bestuur (ROB) is in haar rapport: “ZOEKEN NAAR WAARHEID, over waarheidsvinding in de democratie in het digitale tijdperk” daar duidelijk over. De raad spreekt van drie beproevingen voor waarheidsvinding: Desinformatie, Desintegratie en Despotisme. Drie begrippen die direct te maken hebben met politiek-bestuur, politieke transparantie en integriteit. 

Integriteit.

“Integriteit” wordt in de Graafse politiek nogal eens gebezigd, zonder dat duidelijk wordt in hoeverre het leidraad is voor ons politieke bestuur.
·       In discussies over "integriteit" valt op dat het begrip integriteit slechts gedefinieerd wordt als de afwezigheid van fraude en corruptie. Dan wordt de principiële koppeling met de kwaliteit van het openbaar bestuur volledig over het hoofd gezien, zoals waarheidsgetrouwe en transparante informatie naar burgers.
·       De begrippen integriteit, fraude en corruptie zijn lastig te definiëren, laat staan te bewijzen. In het Wetboek van Strafrecht komt de term fraude slechts eenmaal voor. Wel zijn deze begrippen onderwerp in menige wetenschappelijke of politieke discussie.

Bedrog.

De wet kent ook het begrip bedrog, een overkoepelend begrip gerelateerd aan integriteit, fraude en corruptie. In “van Dale” wordt bedrog omschreven als;
·       ‘Het op arglistige wijze opwekken van onjuiste voorstellingen bij ander; 
·       Datgene waardoor men misleid wordt’.
Ook op Wikipedia is het begrip bedrog te vinden. Er is dan sprake van
·       ‘opzet waarbij iemand willens en wetens in dwaling wordt gebracht,
·       opzettelijk onjuiste mededelingen, onwaarheden/ leugens.
De online encyclopedie zegt over bedrog:
·       Opzettelijke verzwijging, 
·       Iets belangrijks niet mededelen wat men verplicht was mede te delen.

Halve waarheid.

Het begrip ‘halve waarheid’ is een vorm van bedrog. 
Wikipedia zegt hierover:
·       De halve waarheid is een misleidende verklaring die enige elementen van de waarheid omvat. 
·       De verklaring kan gedeeltelijk waar zijn,
·       De verklaring kan geheel waar zijn maar slechts een gedeelte van de hele waarheid omvatten,
·       De opzet van een halve waarheid is te bedriegen, te ontwijken, de schuld af te schuiven of een verkeerde voorstelling van zaken te geven.
·       In de politiek is “halve waarheid” een veel voorkomend verschijnsel. Politici betichten elkaar regelmatig van halve waarheden, of wordt gebruikt een waarheid in diskrediet te brengen.

Vraag aan college en raadsleden.

De vraag is hoe het voorgaande er in Grave voorstaat. De vraag of u als bestuurder of volksvertegenwoordiger integer handelt, zich onthoudt van halve waarheden, geen bedrog pleegt of inwoners misleidt dient u voor uzelf helder te beantwoorden. Kunnen de burgers daarvan op aan? De vraag is met ja of nee te beantwoorden. Geen antwoord lijkt ons geen optie.
Wil Baaijens, Hans Satter; www.gravepolitiek.nl
Wordt vervolgd.

 
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.