Geachte Raadsleden, geachte raad,

Verkiezingsbeloften.

Deze maand zijn er weer raadsverkiezingen met in de aanloop daarvan de steevast loze retoriek over “hoe goed we in de volgende raadsperiode bestuurd gaan worden mits we maar zo verstandig zijn op een specifieke politieke partij te gaan stemmen”. In Grave zijn dat er zes. Keuze genoeg dus.

Lees je de verleidende verkiezingsbeloften/-propaganda van onze Graafse partijen dan wordt het duidelijk dat de partijpolitieke blikken vooral op een utopische ongewisse toekomst gericht is, maar vooral niet achteromgekeken wordt.  Rekenschap en verantwoording afleggen over de afgelopen raadsperiode zal in deze verkiezingstijd geen onderwerp zijn of worden. De opportuniteit en de integriteit van de Graafse politiek manifesteert zich in hun niet open en transparante voorlichting/ informatie naar de burgers toe.  Oogjes dicht, snaveltjes toe, is nog steeds van pas in het Graafs politiek bestuur.   

 Albeda, Kalk en Visser.

Hein Albeda en Eisse Kalk, deskundigen op het vlak van politiek bestuur, omschrijven het gemis aan verantwoording afleggen door volksvertegenwoordigers in:

Verantwoording afleggen; de achillespees van onze democratie.” (*1)  

Opmerking: alhoewel Albeda en Kalk zich in hun artikel richten op de landelijke politiek, geldt hun stelling over “verantwoording afleggen” ook voor de gemeentelijke politiek. 

 Arno Visser, voorzitter van de Algemene Rekenkamer heeft twee artikelen geschreven die ook van toepassing zijn op de mores van het Graafse financieel beleid.

1). “Betere boekhouding, betere democratie”: met als kernvraag: Waar blijft het belastinggeld. (*2)

Opmerking: De provinciale en gemeentelijke overheid passen in hun boekhouding het baten en lastenstelsel al (wettelijk verplicht) toe. Maar de kern van zijn betoog blijft staan. Namelijk de noodzaak van een betere, integerder boekhouding.

2). “Niet te volgen hoe belasting wordt besteed: met als kernthema de OZB- inning. (*3)

 Is er sprake van een negatieve of van een positieve ontwikkeling van het financieel beleid in de afgelopen raadsperiode?

Als gekeken wordt naar de balansen van de jaarrekening 2013 en die van de programmabegroting 2018-2021, ruwweg de periode van de afgelopen raadsperiode, mag dan de conclusie zijn dat:

a) de schulden (vreemd vermogen) opgelopen zijn van ca. € 13,5 miljoen naar € 35,17miljoen,

b) het eigen vermogen gedaald is van ca. € 20,2 miljoen naar ca. € 17,3 miljoen,

c) de voorzieningen gedaald zijn van ca. € 11,2 naar ca. 8 miljoen,

d) de solvabiliteitsratio van een toch al matige 44,9% in 2013 verder gezakt is naar een zeer matige 28,6% eind 2017,

e) gezien het voornoemde onder a) t/m d), mogen we dan stellen dat er sprake is (geweest) van bestuurlijk slecht financieel management? Van onbehoorlijk politiek bestuur?

 Ondanks dat:

f) er in de afgelopen raadsperiode (hoogstwaarschijnlijk) onrechtmatig, € 2 miljoen uit de rioolvoorziening zijn overgeheveld naar de algemene middelen (2014),

g) waarschijnlijk ook onrechtmatig te hoge rioolheffingen geïnd zijn in 2014 ,2015, 2016 en 2017,

h)  in deze jaren ook de OZB-tarieven meer dan het normtarief zijn gestegenen,

i) een vrijkomende stille reserve van ca. € 2.7 miljoen (dec.2017) toegevoegd is aan onze virtuele spaarpot, de gemeente het toch nog presteert ieder jaar structureel de schuldenlast op te laten lopen.  Toch voelen raad en college geen behoefte om in deze verkiezingsperiode aan de burgers hierover verantwoording af te leggen, laat staan de burgers erover te informeren.

 Bij ongewijzigd beleid is het niet uitgesloten dat binnen afzienbare tijd de solvabiliteitsratio van de gemeente Grave onder de 20% gezakt is. De gemeente Grave krijgt dan een artikel 12 status. Op zijn zachts gezegd: de gemeente gaat failliet. Wat dat betekent kunt u lezen in ‘Zachtjes gezegd’ *4). Vreemd dat in geen van de verkiezingsprogramma’s de heikele financiële situatie aan de kiezers wordt voorgelegd. Het enige raadslid die zich, in waarschuwende zin, de afgelopen periode over de kwetsbare financiële positie van onze gemeente heeft uitgesproken is Ben Litjens.

Er mag toch aangenomen worden dat niet alleen Ben Litjens maar alle raadsleden de kennis hebben jaarrekeningen, kadernota’s, bestuursrapportage ’s en begrotingen te kunnen lezen en interpreteren. Zonder die kennis lijkt het me voor raadsleden erg moeilijk hun bij wet (art.189 gemeentewet) opgedragen controletaak competent uit te voeren. Of het met Ben Litjens eens of oneens te zijn en daarover de kiezers te informeren.  

 j) Het saldo van de winst-en-verliesrekening (het resultaat van baten en lasten).

De jaarlijkse programmabegroting en de daaraan gekoppelde jaarrekening geven per programma de lasten (uitgaven), de baten (inkomsten) en het resultaat (saldo) weer. Dit is de exploitatie (rekening). Als het resultaat van baten en lasten in de begroting verschilt met die in de jaarrekening dan zal er sprake zijn van een positief dan wel negatief exploitatieresultaat. Met andere woorden: de gemeente heeft meer of minder uitgegeven dan begroot was. 

In de jaarrekeningen van 2014 (blz.117), 2015 (blz.97) en 2016 (blz. 94) is er steeds sprake geweest van een nadelig saldo van de winst-en-verliesrekening. Dit in tegenstelling tot de euforische berichtgeving door de burgemeester, de wethouder van financiën en sommige raadsleden in de lokale dag- en weekbladen dat het Grave financieel zo goed gaat. De vraag is dan ook: Is dat zo?

 k) Een begrotingstekort wordt omschreven als het bedrag dat de gemeente in een jaar moet lenen.  In de jaarrekeningen over de jaren 2014 (blz.134), 2015 (blz.115) en 2016 (blz. 93) is te lezen dat er structureel sprake is van begrotingstekorten. Dit is ook te zien aan het dalend eigen vermogen in die jaarrekeningen. Vraag: volgens de begroting 2018-2021 heeft de gemeente t.o.v. de begroting 2017-2020 in 2017 € 13,3 miljoen geleend. Klopt dat?

 l) Een financieringstekort is het bedrag waarmee de gemeentelijke schuld toeneemt. Namelijk het begrotingstekort min de aflossingen.

Als consequentie van begrotingstekorten die onvoldoende worden afgelost, worden de burgers van Grave al jarenlang geconfronteerd met te hoge en oplopende financieringstekorten.

In het kader van de komende verkiezingen is onze vraag aan de deelnemende politieke partijen: hoe gaat u het probleem van de steeds maar oplopende schulden aanpakken?

 M.v.gr. Wil Baaijens.

www.gravepolitiek.nl

 *1) Google. Steekzin: Verantwoording afleggen…...

*2) Google. Steekzin: Betere boekhouding……

*3) Google. Steekzin: Niet te volgen……

*4) Google. Steekzin: zachtjes gezegd…binnenlands bestuur

 
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.