Screening Kandidaat Wethouders

Verkiezingsdebatten.

Op zondag 11 maart heb ik in de ‘SOOS’ de verkiezingsdebatten gevolgd tussen de fractievoorzitters van de Graafse politieke partijen die deel gaan nemen aan de komende raadsverkiezingen. Wat mij aangenaam verraste was niet alleen de uitgesproken intentie van de fractievoorzitters om de begrippen integriteit, openheid, transparantie en communicatie tussen politiek bestuur en burgers hoog in het vaandel te gaan dragen maar ook het debat in de raads- en commissievergaderingen respectvol ten opzichte van elkaar te gaan voeren. Heb ik dat goed begrepen?  Mag ik deze belofte om het democratisch debat in onze raadszaal transparanter en geloofwaardiger te maken al toejuichen of moet ik vrezen dat dit gezamenlijke politieke initiatief straks verdwijnt in de ondraaglijke leegheid van verkiezingsbeloften. De tijd zal het leren.

Screenen, ondermijning en nulmeting.

Burgemeester Roolvink profileert zich in zijn wekelijkse column in de Graafse Courant als een daadkrachtige en competente bestuurder. In die hoedanigheid schijnt hij zich momenteel ernstig zorgen te maken over verschijningsvormen van georganiseerde criminaliteit binnen het lokale politieke bestuur. Hij schreef over dat onderwerp zelfs een urgente brief aan de minister van Binnenlandse zaken (*1).

 In 2010 heeft Grave meegedaan aan de “Nulmeting bestuurlijke aanpak” (*2) inzake de invloed van de georganiseerde criminaliteit in het lokale bestuur. Klaarblijkelijk heeft de burgemeester, gezien het zo pregnant bij de minister aan de bel te trekken, aanwijzingen dat in Grave (sinds 2010) sprake is van enige vorm van georganiseerde criminaliteit dan wel een toename ervan. Het zal toch niet te maken hebben met de bestuurlijke en financiële janboel/wanorde/debacle van het bouwproject “Wisseveld”?

Waar ik blij mee ben is de suggestie van Roolvink dat kandidaat- wethouders gescreend dienen te worden o.a. door de belastingdienst bij het streven naar een integere overheid. Een integere kandidaat-wethouder zal daar beslist geen moeite mee hebben.

Open brief fractievoorzitter CDA.

De fractievoorzitter van het CDA wordt door zijn partij als aankomend wethouder naar voren geschoven. Als de dertig tot vijftig leden ven het CDA ( 0,3-0,5% van de Graafse kiesgerechtigden) hem competent  en integer vinden dan is dat hun politieke mening. Niet meer en niet minder. Maar als de begrippen integriteit, openheid en transparantie ook bij het CDA hoog in het vaandel staan dan kunnen en mogen zij er geen bezwaar tegen hebben dat bij een eventueel wethouderschap van hun fractievoorzitter vraagtekens gezet mogen worden bij zijn huurconstructie van het verpauperde pand aan de Arnoud van Gelderweg 91, het voormalige bedrijfspand van v. Walbeek. Een screening door de belastingdienst zou een effectief middel zijn om die jarenlange huurconstructie voor het gebruik van het voormalige pand met de gemeente en het GBB legitimiteit te geven. Zijn begrip over een z.g. win-win situatie zoals hij dat in zijn open brief aan Ben Bongaards en mij in de raadsvergadering van 8 november 2016 omschreef (*3), wijkt mijns inziens nogal af wat gangbaar is onder de noemer integriteit.  Een “win-win” situatie betekent immers dat in een deal tussen twee partijen, beide partijen voordeel halen uit een bepaalde situatie en de deal vastgelegd wordt in een (juridische) overeenkomst. In die overeenkomst (een huurcontract) zal de huurwaarde bepaald moeten zijn die de objectieve economische waarde van het pand vertegenwoordigd, zodat er geen sprake kan zijn van een “vriendendienst”. Dat huurcontract, neem ik aan, is gearchiveerd. Bij zijn beëdiging in 2005 als commissielid en later bij zijn beëdigingen als raadslid in 2008, 2010 en 2014 zal die economische binding met de GBB/gemeente ook geregistreerd/ gearchiveerd moeten zijn. Via een WOB-verzoek dus op te vragen. Wat tot nu toe in schimmigheid verhuld blijft is wat de geopperde “win-win situatie” in de loop van jaren voor de fractievoorzitter van het CDA heeft  opgebracht. Het initiatief van Roolvink om kandidaat-wethouders te laten screenen door de belastingdienst is in het kader van politieke duidelijkheid dus zo gek nog niet.

Wil Baaijens; www.gravepolitiek.nl

(*1). Maasland: 03-11-2017, Roolvink wil screening wethouders.

         Graafse Courant: 17-10-2017, Ondermijning.

(*2). Nulmeting bestuurlijke aanpak: Twijnstra Gudde/ Capgemini Consulting 2010

(*3). Open brief Ben Peters, Arena: 09-11-2016
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.