Geachte kandidaat-wethouder Joosten

Meer openheid, een betere communicatie met burgers en een goede burgerparticipatie. Het waren in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen enkele van de verleidelijke stemmentrekkende beloften van uw partij. Kennelijk drong het in een helder moment van zelfreflectie bij u door dat deze basale aspecten van onze democratie de afgelopen raadsperiode(n) onvoldoende in de Graafse politieke praktijk tot uiting waren gekomen, niet in het minst van de zijde van de LPG. Uw bekentenissen leiden bij mij tot enkele opmerkingen en vragen.

Het SOOS-debat.

In het ‘SOOS’ verkiezing-debat stelde ik, met de jaarrekening van 2016 en de begrotingen van de afgelopen twee jaren in de hand, dat Grave er financieel minder florissant voorstond dan u ons trachtte voor te spiegelen. Mijn vraag aan de lijsttrekkers was of het klopte dat de gemeente op 31-12-2017 een totale schuld had van € 35.159.000 zoals dat in de begroting van 2018 (blz.78) is aangegeven?

Als antwoord op die vraag sprak de heer van Geest duidelijk uit dat de financiële toestand van Grave inderdaad zorgelijk was. Maar u sprak dat tegen. U had het volste vertrouwen in de gemeentelijke financiële situatie, en verzekerde het aanwezige publiek zelfs dat Grave er financieel goed voor stond, zonder dat overigens met cijfers te staven. Een van u beiden gaf dus een verkeerde dan wel misleidend antwoord.

Mijn vragen aan u zijn dan ook:

a.) Als de totale schuld op 31-12-2017 volgens de programmabegroting 2018 geen € 35.159.000 was, wat was dan volgens u wel de totale schuld?

b.) Als de totale schuld bestaande uit de langlopende schulden + kortlopende schulden + overlopende passiva wel degelijk € 35.159.000 bedraagt, dan heeft dat consequenties voor de overzichten en de staafdiagrammen op blz. 68, 69 en voor het staafdiagram ‘langlopende’ schulden op blz. 77 van de programmabegroting 2018.

De ‘netto schuldquote’ en de ‘netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen’ zouden dan niet 85% en 79% zijn maar 114% en 108,2%. Een behoorlijke verslechtering. Beide kengetallen vallen volgens de algemene landelijke normen dan niet meer in de categorie ‘voldoende’ (tot 100%) maar in de categorie ‘matig’ (100-130%). Bent u het daarmee eens?

c.) Ook met de gegevens van de solvabiliteitsratio zijn er tegenstrijdigheden. De solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen uit als een percentage van het totaal vermogen (totaal Activa) en geeft daarmee inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar (schulden)verplichtingen te voldoen.

In de begroting van 2017 werd op 31-12-2017 (blz.70) een totaal vermogen genoteerd van € 48.844.000 en een eigen vermogen van € 19.969.000 wat een solvabiliteitsratio van 41% opleverde. Een ratio van 41% wordt volgens de algemene landelijke normen als ‘matig’ (20-50%) aangegeven.  

In de geprognosticeerde balans in de programmabegroting van 2018 (blz.70)  wijken de cijfers op diezelfde datum (31-12-2017) echter aanzienlijk af. Voor het totaal vermogen staat er nu € 60.511.000 en voor het eigen vermogen

€ 17.333.000. Dat betekent een solvabiliteitsratio van 28,6%, een zéér matige kwalificatie dus. Gezien de al jarenlange (vanaf 2012) trendmatige oplopende schuld stevenen we zonder aanpassing van het beleid af op een gemeentelijk faillissement oftewel een artikel 12 status. De provincie waarschuwde daar al voor. Ook hier de vraag: Bent u het daarmee eens?

Conclusie.

Mijn bescheiden mening is dan ook dat raadslid v. Geest (VPG) de gemeentelijke financiële positie goed heeft ingeschat en uw opvatting niet gestoeld was op een juiste interpretatie van de cijfers. Grave staat, volgens de cijfers van de begroting 2018-2021, na twee raadsperioden waarin uw partij de LPG samen met het CDA en de VVD de Graafse politieke arena domineerde er financieel gezien absoluut niet goed voor, maar slechts matig tot zeer matig. Matig tot zeer matig is een andere kwalificatie dan goed. Of zie ik dat verkeerd? Graag zie ik u antwoord tegemoet.

Wil Baaijens; www.gravepolitiek.nl

 

 

 
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.