3 EN 5 JULI 2018 FEEST VAN DE DEMOCRATIE IN GRAVE

Inleiding

Het is niet zo opgevallen, maar dit waren voor bestuurlijk Grave de belangrijkste dagen van het jaar. De gemeenteraad heeft namelijk als hoofdtaken aan het college kaders te geven voor de uitvoering van het beleid en deze uitvoering te controleren. En juist die dagen hield de gemeenteraad van Grave zich bezig met deze twee taken. Er was weinig moeite gedaan bij ons burgers belangstelling voor deze “feestweek van de plaatselijke democratie” op te wekken. Dat moeten we maar voor een volgend jaar bewaren. Uitstelwas trouwens een kernbegrip van beide avonden.

Bestuursakkoord

Dat begon dinsdagavond al bij het vaststellen van de agenda. De fractieleider van de LPG verzocht namelijk het bespreken van het bestuursakkoord uit te  stellen. Op basis van dat akkoord wordt in de meeste gemeenten het college van burgemeester en wethouders samengesteld. In Grave is het college er al, maar dan gebaseerd op 6+3=9. (rekensom 1). Zo is met deelname van een minimaal aantal partijen een college gevormd dat op steun van een meerderheid kan rekenen en zich zelfs nog één dissident kan veroverloven.

De reden van het uitstel was is dat de collegepartijen nog wachten op inbreng van niet-collegepartijen. Zonder veel gemor ging de raad met dat uitstelakkoord. 

Later in de vergadering kwam nog even de vraag aan de orde waarom er in plaats van 2 wethouders toch 3 zijn. Daarop kwam een antwoord uit de categorie eerst besluiten en dan argumenten. Je kunt wel constateren dat hierdoor de verhouding tussen de collegepartijen LPG en CDA zowel in de raad als in het college 2 tegen 1 is. (rekensom 2) 

Verder bleek ook nog dat er geen nieuwe bijdragen aan het bestuursakkoord zijn te verwachten. Alom werd geconstateerd dat er weinig inhoudelijke verschillen zijn tussen de diverse partijen. Als je uit alle verkiezingsprogramma’s de Grootste Gemene Deler (GGD) haalt zijn er maar twee onderwerpen die dan uit de boot vallen. (rekensom3).

Herindeling

Allereerst natuurlijk de vraag of er één gemeente Land van Cuijk komt. De bespreking van die vraag is uitgesteldtot 18 september, de eerste raadsvergadering na de vakantie. De gedachte heerst namelijk dat de gemeente Grave daarover nog geen uitspraak heeft gedaan. Er is slechts een opiniepeiling gehouden. Als je echter de besluitenlijst van de raadsvergadering van 21 september 2017 naleest zul je constateren dat de gemeenteraad toen zowaar niets heeft uitgesteld!! Het voorstel dat na amendering uiteindelijk in stemming werd gebracht werd tot ieders verrassing verworpen. In één partij was een dissidente stemmer. (foutje in rekensom 4) Daardoor heeft de raad van Grave wel degelijk besloten niet mee te doen aan een herindeling. Er was echter al een motie ingediend om een opiniepeiling te houden omdat men de bevolking toch wilde laten meepraten in het traject. Die opiniepeiling heeft een aantal getallen opgeleverd waar iedereen zijn eigen waarde aan hecht (rekensom 3).

Een brief van mij om toch maar te erkennen dat werken naar één gemeente Land van Cuijk onvermijdelijk is en daar dan maar het beste van te maken werd zonder bespreking naar het archief verwezen (voor kennisname afgedaan). Wel liet LPG weten desnoods te kunnen leven met samenvoegen van Grave, Cuijk en Mill, hetgeen in de dagelijkse gang van zaken toch al een realiteit is. Alleen VPG gaf aan dat ook die partij één gemeente Land van Cuijk onontkoombaar acht.

Voor de bespreking op 18 september moet dus een nieuw voorstel komen. Ik ben benieuwd wie dat gaat maken en hoe dat er uit zal zien. Er zijn inmiddels wel signalen dat Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis al aan het werk zijn.

 

Jaarrekening 2017

Het tweede verschil tussen de partijen is de waardering van de financiële toestand  van de gemeente. De jaarrekening over de 2017 geeft daarvoor een hele reeks rekensommen die door de accountant zijn gecontroleerd en juist bevonden. Alle vragen die door de raadsleden al eerder werden gesteld werden tot tevredenheid beantwoord zodat ik volsta met twee conclusies. 

·      Het eigen vermogen van de gemeente neemt regelmatig af (we worden ieder jaar een beetje armer of minder rijk; het is maar net hoe je er tegenaan kijkt)

·      De jaarlijks huishoudelijke uitgaven van de gemeente zijn structureel hoger dan de inkomsten. We geven dus meer geld uit dan we ons kunnen veroorloven.

Het verschil tussen de partijen is dat sommige zich zorgen maken en andere constateren dat we nog niet failliet zijn. Alle twee de opvattingen zijn juist. Er was daarom geen reden om diepgaand te discussiëren. De prettige stemming die beide avonden heerste kwam niet in gevaar. Dit alles deed me denken aan het verhaal van de man die van het dak van een torenflat viel. Onderweg kwam hij langs een open raam waar een vrouw hem vroeg hoe het ging. Zijn antwoord was begrijpelijkerwijze kort: “tot nu toe goed”. De vrouw woonde op de 85everdieping; dus voorlopig gerustgesteld ging zij verder met haar werk. Zo’n afwachtende houding kan de gemeenteraad van Grave zich niet veroorloven. In de kadernota 2019-2022 die dezelfde week aan de orde kwam zou moeten staan hoe voorkomen kan worden dat de gemeente Grave, zelfstandig of niet, failliet gaat. Een bewering dat nog 84 verdiepingen te gaan vergelijkbaar is met veel meer dan de vier jaar van de kadernota biedt weluitstelmaar geen oplossing.

Eigenlijk zou de behandeling van de jaarrekening ook een inhoudelijke evaluatie van het afgelopen jaar moeten bevatten. Nu werd volstaan met wat groene vinkjes. De raad was er tevreden mee en in de bevolking maakt niemand zich druk dus waarom zou ik nog zeuren?

Kadernota 2019-2022

Dus nu naar de toekomst: de kadernota 2019-2022. Daarvoor moesten raad en belangstellenden al om 16:00 uur opdraven. 

In de kadernota zijn de autonome ontwikkelingen verwerkt. Dat zijn die zaken waar de gemeente Grave niet onderuit kan, zoals wettelijke voorschriften en eerder genomen raadsbesluiten. De kosten daarvan zijn in de kadernota opgenomen. De uitkomst daarvan was dat er de komende jaren een tekort is dat begint met 1,5 miljoen en eindigt met 0,5 miljoen. Dat ziet er niet best uit als we niets doen. In het jargon heet het dat de begroting van Grave structureel niet sluitend is. En dat mag niet! 

Maar we willen allicht nog wat nieuwe dingen. Het college had daar in de kadernota wel ideeën voor. Maar de kosten (voor optimisten: of opbrengsten) waren in de rekensommen niet meegenomen. 

In algemene beschouwingen mochten alle fracties in een kwartier hun politieke hart luchten en aangeven welke nieuwe ontwikkelingen zij toch wilde meenemen. Dat zou dan in de vorm van een amendement op het raadsvoorstel moeten gebeuren. Daarnaast zouden ideeën over de manier waarop de begroting structureel sluitend wordt gemaakt welkom zijn. Naast amendementen konden ook moties worden aangekondigd.

Dit deel van de vergadering verliep zoals gepland. Iedereen was binnen de tijd en de beschouwingen kunt u elders wel lezen. Ik vond er geen aanleiding in dit stuk nog langer te maken dan het al is. 

Na de soep en de broodjes werden de partijen geacht met elkaar in discussie te gaan over hetgeen in de beschouwingen naar voren was gebracht en konden de amendementen en moties worden besproken. Ook de raadsleden hadden  weinig behoefte aan discussie. Voorstellen om in de vorm van een amendement te pleiten voor veranderingen waren er niet en het college had al toegezegd zelf met voorstellen voor een sluitende begroting te komen.

Moties

Er werden wel 4 moties ingediend. Bij drie ervan bleek dat het college er al mee bezig was en binnenkort met resultaat zou komen. Die waren dus overbodig en zouden kunnen worden ingetrokken. Dat gebeurde echter niet. Het vertrouwen in het college is blijkbaar toch niet zo groot. Ze werden aangehouden, dus behandeling is uitgesteld. Daarmee past het wel weer in het uitstelkader van deze avonden.

De vierde motie om actiever te zijn bij de herontwikkeling van de scheepswerf werd na amendering unaniem aangenomen. De motie komt er op neer dat de gemeente meer de regie moet voeren. Niet duidelijk werd of iedereen nu dezelfde definitie van regievoeren heeft. In het verleden heeft de gemeente zich juist beperkt op het voeren van regie. Maar de definitie leek toen meer op die van toeschouwer: kijken wat er gebeurt en dan applaudisseren of boe roepen.

Zo was de behandeling van de kadernota 2019-2022 op tijd afgerond zodat men al naar behoefte kon gaan naar het klapstoelconcert van de Harmonie, de tweede helft van de voetbalwedstrijd of de vakantieborrel van de gemeente om nog wat na te praten.

Gemeenschappelijke regelingen

In de dinsdagvergadering kwam nog een hele reeks voorstellen aan de orde van gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente wel een besluit over moet nemen maar eigenlijk niets te zeggen heeft. Er was ook nog een bestemmingsplan dat eindelijk de eindstreep kon halen.

Hoe veilig van en naar de brede school oost??

En dan was er nog de vraag aan de orde hoe kinderen vanaf 20 augustus naar en van de nieuwe school in de achtertuin van het Visio-complex moeten gaan. Besluitvorming daarover is al diverse malen uitgesteld. Het werd dus wel tijd nu duidelijkheid te verschaffen. Nou die is er nog niet. Er zijn zaken in uitvoering. Een fietspad naar de hoek Jan Luijkenstraat/Steenhuislaan kan worden aangelegd als de bestuursrechter daar geen stokje voor steekt. Of dat voor 20 augustus is geregeld moet nog worden afgewacht. Verder heeft het college nu echt opdracht een aantal plannen uit te werken en daarvoor krediet te vragen. Het eerste schooljaar zijn die maatregelen zeker niet gerealiseerd. Het college zal daar wel nog ruwweg een half miljoen voor moeten vinden. Zeker na het amendement kun je niet spreken van een raadsbesluit maar eerder van een aangenomen motie. Het definitief besluit is dus uitgesteld

Voor mij ook een goede reden met dit commentaar te stoppen. Mij interesseert het meest hoe het gemeentebestuur van Grave de bevolking wil betrekken bij het gemeentebestuur al of niet in groter verband. Maar ook dat onderwerp is uitgesteldtot 18 september. Het wordt dan vast een boeiende vergadering.

Leo de Vreede
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.