Wil Grave vechten voor zijn zelfstandigheid?

 

Vandaag 8 augustus dienen de fracties in de Graafse gemeenteraad kenbaar te maken hoe zij denken over de voortgang van het overleg in het Land van Cuijk over de bestuurlijke organisatie in deze regio. Dat is mijn interpretatie van het volgende citaat uit het griffiebericht van 24 juli: “…hebben de fracties ook de gelegenheid om schriftelijk hun inbreng te geven op de rol van het Regieteam Land van Cuijk. Dit kan tot en met 8 augustus bij de griffier.” Volgens mij heeft het pas zin te praten over een rolverdeling als op zijn minst globaal bekend is waar het toneelstuk over gaat. En dat is nadat de gemeenteraden in september 2017 zich hebben uitgesproken wat onduidelijk geworden.

 

Als Grave inderdaad bereid is te vechten voor het behoud van de zelfstandigheidmoet dat niet gebeuren met verouderd materiaal. Nu geloof ik zelf ook wel dat deze foto meer betrekking heeft op het krijgshaftig verleden van Grave dan op de bestuurlijke toekomst. Wat wel overeind blijft is dat je ook bij de bestuurlijke toekomst geen verouderd materiaal moet gebruiken en dus oog moet hebben voor de bestuurlijke realiteit.

 

De gemeenteraad van Grave heeft net als in Mill het voorstel om te komen tot één gemeente Land van Cuijk afgewezen. De raad van Grave zal op grond daarvan zich moeten inzetten voor het behoud van de bestuurlijke zelfstandigheid. Tegelijkertijd heeft de gemeenteraad nog besloten dat de bevolking van Grave zich zou mogen uitspreken over die zelfstandigheid. Dat kon tegelijk met de verkiezingen voor de gemeenteraad in maart jongstleden. Op een soort stembiljet kon degenen die daar toch waren om op een kandidaat-raadslid te stemmen één cirkeltje rood kleuren.

 

Hoe ziet u de bestuurlijke toekomst van de gemeente Grave? 

o  Als zelfstandige gemeente.

Als onderdeel van één nieuwe gemeente, bestaande uit:

o  Cuijk, Grave, Mill & St. Hubert (CGM-gemeenten)

o   Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill & St. Hubert, St. Anthonis (de vijf gemeenten in het Land van Cuijk).

 

Dit werd een opiniepeiling genoemd, maar had meer weg van een referendum. Allereerst de vraagstelling. Je kunt die aanvullen met “…het liefst”  of met “……als u realistisch denkt”. Dat levert verschillende antwoorden op.

 

Dat een keuze gemaakt moet worden uit de aangeboden mogelijkheden past meer bij een referendum. Maar daarbij moet op een eenduidige vraag met “ja” of “nee” worden geantwoord. Bij een echte opiniepeiling zou het aangeven van een voorkeur met 1, 2 of 3 meer voor de hand hebben gelegen. Over opiniepeilingen en het verschil met verkiezingen en referenda valt veel meer te op te merken. Dat doe ik wel op graafsetribune.blogspot.com. 

 

De actie heeft in ieder geval een cijfermatige uitslag opgeleverd. Dat was een zaak van gewoon tellen. Hoe je ook over dit onderwerp denkt; discussie over de volgende cijfers kan er niet zijn.

 

Van degenen die mochten meedoen heeft:

44% niet meegedaan en zag;

24% Grave als een zelfstandige gemeente;

19% Grave als onderdeel van de gemeente Cuijk, Grave en Mill en;

13% Grave als onderdeel van de gemeente Land van Cuijk.

 

Heel anders wordt het natuurlijk met de consequentie die uit deze uitslag wordt getrokken. Van tevoren is niet meegedeeld wat nu de bedoeling was van deze opiniepeiling. In de meeste verkiezingsprogramma’s werd al een standpunt ingenomen. De coalitie, en dus ook het college, bestaat uit 2 partijen met een duidelijk uitgesproken maar tegengestelde mening over de bestuurlijke toekomst. Nu kunnen tegenstellingen worden opgeheven, maar het bestuursakkoord waarin dat zou moeten zijn geregeld is er niet. Men wil dat alle partijen daar een inbreng in hebben. Het zal me dan ook niet verbazen dat bij de nu onvermijdelijke discussie over het bestuursakkoord het juist over de bestuurlijke organisatie gaat.

 

In de eerstvolgende raadsvergadering van 18 september zullen alle stukjes van deze puzzel (en van enkele andere puzzels) op hun plaats moeten vallen. Dat lijkt nog een heel eind weg, maar volgens de spelregels moeten de stukken dan dinsdag 14 september beschikbaar zijn, ook voor de geïnteresseerde burger.

 

Met al zijn beperkingen maakt deze opiniepeiling wel duidelijk dat er heel wat communicatie nodig zal zijn begrip, en liefst enthousiasme om mee te doen, te krijgen voor de bestuursvorm waartoe de gemeente Grave besluit. Het maakt daarbij niet uit welke vorm dat is.

 

Daarmee zijn we direct bij een ander heikel onderwerp: communicatie tussen bestuur en burgers. Er gaat veel goed vooral als er geen bestuur aan te pas hoeft te komen, dus bij uitvoering. Maar juist in allerlei besluitvormingsprocessen gaat het mis. Achtereenvolgende gemeenteraden van Grave hebben dit ook geconstateerd en willen er wat aan doen. Aan de voorkant is daarbij het beginsel. Inmiddels heeft de ervaring mij geleerd dat de inbreng van de burger feitelijk alleen op prijs wordt gesteld als de raad er nadrukkelijk om heeft gevraagd. En die vraag komt dikwijls pas als er inmiddels al herrie is ontstaan.

 

Op stukken voor de raadsleden staat dikwijls actieve informatie. Ik heb de betekenis daarvan nagezocht en het blijkt dat het om informatie gaat die niet is verplicht maar dient om de raadsleden beter hun werk te laten doen. Van actieve informatie aan de burgers is nauwelijks sprake en zeker niet in de beginfase van een proces. De burger moet zelf maar zien hoe hij aan zijn informatie komt.

 

Nu lukt dat mij toch wel. Zo weet ik dat mijn ingezonden brief aan de gemeenteraad over de onvermijdelijkheid van één gemeente Land van Cuijk voor kennisgeving is aangenomen en dat er dus niet inhoudelijk op wordt ingegaan en dat was natuurlijk juist wel mijn bedoeling. Het was wel netjes geweest mij dit antwoord ook kenbaar te maken. De verscholen boodschap dat ik er dus verstandig aan de doe de gemeenteraad van Grave niet meer lastig te vallen is ook overgekomen en dat zal ik dan ook niet meer (ongevraagd) doen. 

 

Dat wil niet zeggen dat ik mij voortaan afzijdig houdt. Ik vind het bemoeien met politieke zaken veel te leuk en daar ga ik dus mee door. Over de vorm denk ik nog na.

 

Leo de Vreede

 
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.