Impressie Vergadering agendacommissie 21 augustus 2018

 
Inleiding

Vergaderingen van deze commissie zijn openbaar. Tot voor kort trokken die bijeenkomsten weinig belangstelling. Ik zat er vaak alleen. Nu zijn het vooral andere raads- en commissieleden die de bespreking volgen. Toch verdient die vergadering meer belangstelling. Er hoeft niets te worden besloten en de het gaat er veel informeler aan toe. Er komt daardoor toch vrij veel informatie vrij, vooral over achtergronden van zaken die aan de orde zijn. Het is daarom ook voor publiek een goede voorbereiding op de komende commissie- en raadsvergaderingen.

Hoera, een lichtpunt

Er was direct aan het begin, zij het een beetje tussen neus en lippen door, de afspraak om meer gebruik te maken van de mogelijkheid belanghebbenden deel te laten nemen aan de bespreking van hun agendapunt in de commissie. Die mogelijkheid is er lang maar bij de bespreking van de verkeersmaatregelen bij de nieuwe brede school Oost bleek hoe zinvol het is om betrokkenen tijdig mee te laten praten.

Het is daarom verstandig om je niet alleen aan te melden voor het spreekrecht in de commissie maar direct aan te geven dat je aan de bespreking wil meedoen.

Ook hoge werkdruk bij het gemeentebestuur

Normaliter duurt de vergadering van de agendacommissie korter dan een uur. Deze keer werd veel tijd besteed aan de problematiek van overvolle vergaderagenda’s en stukken die pas laat beschikbaar komen. Daar zou structureel een eind aan moeten komen. De reactie was dat moeilijk te voorspellen is hoe lang bespreking van een onderwerp gaat duren en dat de vakantie deze keer wel een belangrijke rol speelde. 

De vakantie is nu voorbij en de problematiek van onvoorspelbare vergaderingen wordt in de werkgroep die zich al twee jaar met integriteit en vergaderstijl bezighoudt aangepakt. En dat was het dan.

Misschien dat in het besloten overleg van de fractievoorzitters later op de avond nog spijkers met koppen zijn geslagen. Ik heb in ieder geval al een paar opmerkingen.

Is er toch wel iets aan te doen?

Juli en Augustus zijn de maanden waarin de meeste mensen hun vakantie houden. Het is dan lastig bijeenkomsten te organiseren waarbij veel mensen aanwezig moeten zijn. Vakantie komt niet onverwacht, het is geen calamiteit en de wereld staat niet stil. Dat er dan geen commissie- en raadsvergaderingen zijn is prima, maar zonder die vergaderhectiek is de vakantieperiode uitermate geschikt om wat dieper op onderwerpen in te gaan. Het gekke is ook dat voor de eerste vergadering na het reces eigenlijk juist meer voorbereidingstijd beschikbaar is.

In een vergadering blijkt een onderwerp dikwijls moeilijker dan gehoopt en dus verwacht. Dat komt vooral omdat hindernissen in de voorbereidingstijd niet zijn ontdekt. En dat komt weer omdat dikwijls veel te laat en onzorgvuldig met communicatie met burgers wordt omgegaan. Zo werd in de agendacommissie al voorspeld dat behandeling van een bestemmingsplan in Gassel meer vergadertijd zal vragen dan menigeen zou verwachten. Een idee om daar iets aan te doen werd niet aangedragen.

Over communicatie werd niet gesproken

Die communicatie met burgers is al lang een probleem (en niet alleen in Grave). De al eerder genoemde werkgroep zou zich ook daarmee bezighouden. Het lijkt wel of het onderwerp daar weer uit beeld is. Daar hebben we nu kennelijk het begrip kernendemocratie voor in de plaats gekregen. Het is een portefeuille in het college. De gemeenten die hebben besloten te gaan werken aan één gemeente in het Land van Cuijk willen daar mee aan de slag. Of, en zo ja hoe, burgers, ondernemers en organisaties daarbij worden betrokken is nog niet bekend. De vraag is nu of Grave toch mee gaat doen.

Bestuursakkoord en herindeling

 

En dan was natuurlijk iedereen nieuwsgierig naar het bestuursakkoord en hoe de raad Grave verder gaat nadat die raad net als de raad in Mill een voorstel tot gemeentelijke herindeling heeft afgewezen. Dat besluit ligt er maar er is wel een zogenaamde opiniepeiling waar de gemeenteraad een conclusie uit moet trekken. Je zou verwachten dat dit belangrijke onderwerpen zijn in het bestuursakkoord. Dat iedereen nieuwsgierig is, is leuk maar er moet ook iemand zijn die er iets aan doet. 

 

Dat het bestuursakkoord er nog niet is komt omdat het kennelijk perfect moet zijn. Dat is prima, maar het moet er ook op tijd zijn, al was het alleen maar om een beetje vertrouwen te krijgen in de bestuurskracht van de coalitie. Iedereen die werkelijk is geïnteresseerd in het lokale bestuur vraagt zich waarschijnlijk af hoe LPG en CDA, die volgens hun verkiezingsprogramma’s lijnrecht tegenover elkaar staan, samen aan de toekomstige bestuurlijke organisatie gaan werken. Nu het college de eerste vakantie achter de rug heeft zouden ze dat toch wel moeten weten. Ook om als compromis genoegen te nemen met bestuurlijk samengaan van Cuijk Grave en Mill is net zo iets als bereid zijn een beetje zwanger te worden (vergeef me deze vergelijking). Binnenkort komt er een gesprek met de directeur van werkorganisatie van CGM.

Ter illustratie

De gemeente Grave is aangesloten bij het landelijke informatiesysteem voor gemeenten. Daar worden alle agenda’s en vergaderstukken in gepubliceerd. Ook burgers moeten daar terecht voor de openbare stukken. Iedere gemeente heeft er zijn eigen digitale archiefkast. Cuijk Grave en Mill doen samen met de kast van de gemeente Cuijkgravemill. Ook in CGM-stukken blijkt dat eenzelfde verhaal op drie soorten papier wordt afgedrukt. Natuurlijk gaat daarbij wel eens wat mis. Zo zag ik dat nadere informatie voor de gemeente Grave op de site van de gemeente Cuijk is te vinden en dat men in Mill daarvoor het telefoonnummer van Grave moet intoetsen. Niet dat het veel uitmaakt. Het gemeentehuis van de al bestaande gemeente Cuijkgravemill  heeft drie deuren die in dezelfde hal uitkomen. Overdreven? Ja, maar niet zoveel.

Wie doet nu wat?

Het college doet niets. Dat is dus duidelijk. Een werkgroep van de fractievoorzitters van de coalitiepartijen waarbij zich direct een fractievoorzitter uit de oppositie zich aansloot zal nu, met behulp van een memo van de griffier, een stuk voorbereiden dat na de vergadering van de commissie Inwoners en Bestuur op 3 september door de voltallige raad in het openbaar zal worden besproken zodat er op 18 september een besluit zonder loshangende rafels kan worden genomen. Over die memo zijn wel een paar opmerkingen te maken, maar dat laat ik nog maar even aan opstellers van het raadsvoorstel over.

De coalitie zal daarvoor de paragraaf over de bestuurlijke organisatie (volgens mij het hoofdonderwerp) beschikbaar stellen. Nu neem ik aan dat de diverse fracties het concept van de werkgroep wel vooraf intern zullen willen bespreken en heel misschien zelfs ook met hun achterban. Een terugkoppeling naar de werkgroep voor de vergadering zou nog wel eens zinvol kunnen zijn. Dan kom je er al gauw toe dat het concept dinsdag 28 augustus beschikbaar moet zijn; dat de fracties uiterlijk vrijdag 31 augustus hun reactie kenbaar maken zodat de werkgroep tijdens de Graafse kermis er voor kan zorgen dat het definitieve concept maandag 3 september voor de raadsleden beschikbaar is. Volgens dit tijdschema heeft de werkgroep dus nog 4 dagen!

Uiteindelijk…..de agenda’s voor de commissies

De agenda voor de commissies en de raad werden vastgesteld en zijn na wat klikken op de gemeentelijke website te raadplegen. In de Graafsche Courant is op de gemeentelijke infopagina een wegwijzer te vinden. De standaardplanning van agendacommissie en commissie ruimte is helaas zo dat een tijdige en korte publicatie van de agenda niet mogelijk is. Daarom in de hoop dat iemand het leest hier een opsomming van agendapunten:

1.    Opening en voorstelronde 

2.    Vaststellen agenda en mededelingen 

3.    Vragen

4.    Vaststellen afsprakenlijst 5 juni 2018 

5.    Spreekrecht publiek 

6.    Overleg met coöperatie Mooiland en huurdersbelangenvertegenwoordiging over prestatieafspraken 2019 Mooiland 

7.    Regionale woningmarktstrategie Land van Cuijk 2018 

8.    Definitief voorstel maatregelen verkeersveiligheid Brede School – realiseren fietsverbinding over de Raam en langs Jan Luijkenstraat 

9.    Bestemmingsplan Bosschebaan 22a Velp 

10.Bestemmingsplan Torenstraat 22 Gassel 

11.Toepassing coördinatieregeling Meisevoort ongenummerd Gassel (Ruimte voor Ruimte) 

12.Sluiting

 

Bent u bij één van deze punten betrokken en heeft u nog wat op te merken. Vraag dan om in de commissievergadering te mogen meepraten.

In de oorspronkelijke agenda was ook nog de herziening van parkeernota voor de binnenstad en een krediet voor de aanleg van een parkeerterrein op het voormalige Visioterrein voorzien. Ofschoon er over die herziening al zo’n drie jaar wordt nagedacht en gepraat waren de stukken nog niet beschikbaar. Als niemand zich echt druk maakt over deze zaken is verlichting van de werkdruk bij het gemeentebestuur door nog wat uitstel een goede aanpak. Een probleem is pas een probleem als je er een probleem van maakt.

De agenda voor de commissie inwoners en bestuur kent alleen maar de eerste 5 punten van de commissie ruimte, maar natuurlijk van toepassing op inwoners en bestuur. Voldoende tijd dus voor de hele raad.

Slotwoord

Ik heb het al meer geschreven. De raadsvergadering van 18 september wordt boeiend en waarschijnlijk is de bespreking op 3 september heel spannend. Ik verheug me eer al op. Kom ook mee genieten!

Grave 23 augustus 2018 

Leo de Vreede
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.