Graafse politieke integriteit. Werkelijkheid of fictie?

 

Politieke integriteit gaat niet alleen over fraude en corruptie maar gaat ook over de kwaliteit van onze politiek ambtsdragers: raad, burgemeester en college. Daarbij is het belangrijk dat een politiek ambtsdrager bewust hoort om te gaan met het recht van de burger op goed bestuur en diens recht om dat bestuur te volgen en te controleren zoals dat is vastgelegd in de Wet Openbaar Bestuur. (31 oktober 1991).

 

De wet is gebaseerd op artikel 110 van de grondwet en is het juridisch uitgangspunt dat het voor elk bestuursorgaan (in de lokale democratie zijn dat de eerdergenoemde: raad, burgemeester en het college) een plicht is tot openbaarmaking van o.a. door burgers gevraagde informatie. 

Het huidige politieke parool van het Graafse politiek bestuur is echter dat de raad besloten heeft niet meer te reageren op ingezonden brieven van burgers. Er wordt zelfs in de Graafse raadszaal de mogelijkheid voor raadsleden en collegeleden gecreëerd om kritische burgers de mond te snoeren door het intimiderend dreigen met juridische stappen of de burger zonder enig bewijs van belangenverstrengeling te beschuldigen.  

 

N.a.v. het voorgaande heb ik gemeend in de openbare raadsvergadering van 6 november jl. gebruik te moeten maken van het spreekrecht om wethouder Peters te vragen om zijn beschuldigingen in de raadsvergadering 8 november 2016 aan het adres van Ben Bongaards en mij met argumenten te staven. Dat geld ook voor de CDA-fractie wat betreft de beschuldiging van ex wethouder Daandels van belangenverstrengeling inzake mijn bemoeienis met het adviespunt snippergroen. Ik neem aan dat het CDA alsnog de beschuldiging van Daandels intrekt.

 

Hieronder de uitgesproken tekst.

 

Geachte raad.

 

Als een burger twijfels heeft over het democratisch en integer functioneren van het lokale politiek bestuur dan zal hij eerst informatie moeten verzamelen waarop hij zijn politieke vragen, mening of kritiek zal moeten baseren.

Het is het recht van iedere burger, zonder inmenging van enig openbaar gezag, om actief informatie te verwerven. Het z.g. recht tot vrije nieuwsgaring.

 

 Dit recht is sterk gerelateerd aan de vrijheid van meningsuiting zoals dat verankerd is in Europese en Internationale verdragen maar ook in onze grondwet. 

Artikel 110 van de grondwet geeft aan dat het zelfs een plichtvan de overheid is om haar burgers alle (behoudens enkele specifieke uitzonderingen) informatie te geven waar ze om vragen.

Daarbij zegt het college voor de rechten van de Mens:

 

  • “Het recht om in vrijheid een mening te kunnen vormen en deze ook in vrijheid te kunnen uiten, zijn absolutevoorwaarden voor een democratische samenleving. Het uitoefenen van de menings- en uitingsvrijheid kan onrecht aan het licht brengen en biedt iedereen de vrijheid zich kritisch te mengen in politieke discussies”

 

Dat bovenstaande regels voor de Graafse politieke bestuurders niet altijd aangenaam overkomt of begrepen wordt mag duidelijk zijn, maar een lokale democratie werkt niet als om die redenen er geen vragen, meningen of kritiek meer geuit mogen worden dan wel niet beantwoord of serieus wordt genomen. 

 

In de openbare raadsvergadering van 8 november 2016 werden Ben Bongaards en ik zonder enige kennisgeving vooraf, zonder hoor of wederhoor door Ben Peters, met stilzwijgende instemming van de burgmeester en de raad op een intimiderende wijze beticht van smaad en laster waarmee wij hem en zijn gezin zou hebben belast.

Letterlijk stelde hij: “De aanhoudende aantijgingen en insinuaties van de heren Baaijens en Bongaards over het medegebruik van een loods op Wisseveld die eigendom is van GBB, grijpen mij en mijn gezin steeds meer aan” en liet hij in de Arena optekenen “Twee gravenaren, de heren Baaijens en Bongaards maken mij en mijn gezin het leven zuur”.

 

Nu is het in dit land een goed gebruik dat indien men iemand publiekelijk beticht van iets kwalijks, de beschuldiging wordt toelicht of uitgelegd, zeker als de beschuldiging gepaard gaat met een onverholen intimiderend dreigen met het doen van aangifte wegens smaad en laster. 

 

Misschien kan Peters dat alsnog doen door aan te geven op welke wijze wij zijn gezin of leden daarvan kwalijk hebben bejegend, lastiggevallen, bedreigd

  of anderszins hun  leven hebben zuur gemaakt. 

 

De voorgaande schets over de gang van zaken van Peters beschuldigingen aan het adres van Ben Bongaards en mij, duidt niet op een Graafs politiek bestuur dat past bij de hedendaagse politieke geloofsbelijdenis van burgerparticipatie en een integere, open en transparante democratie. Het geeft ook geen beeld van een neutrale en onafhankelijke raadsvoorzitter. Dat is een kwalijke zaak!

 

Nog een korte opmerking; In het kader van mijn bemoeienis met het adviespunt snippergroen werd publiekelijk door Daandels mij een verwijt gemaakt van belangenverstrengeling inzake het snippergroen naast mijn woning.

Ik daag u uit bij mijn woning te kijken hoe ik het gemeentelijk snippergroen bijhoudt en aan de hand daarvan mag u hard maken waaruit mijn eigenbelang zou bestaan. Ik ben benieuwd wie er komt.

 

Bedankt voor uw aandacht. 

 

Wil Baaijens. www.gravepolitiek.nl
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.