“Netto schuld per inwoner”.

 Een trendgrafiek, gebaseerd op feitelijke/werkelijke cijfers van cijfers uit jaarrekeningen en begrotingen van 2010 t/m 2020 maakt, meer dan woorden, duidelijk hoe de financiële vlag van Grave er sinds 2010 erbij heeft gehangen, er nu bijhangt (halfstok) en er in 2019 en 2020 erbij zal hangen.

Volgens de LPG (wethouder Joosten) zou op 22 januari 2019 door de accountant gezegd zijn:

De gemeente Grave is een financieel gezonde gemeente met een goed gevulde spaarpot”

In werkelijkheid zei de accountant, n.a.v. zijn controle op de jaarrekening van 2017 en zijn advisering over de begrotingen van 2018 en 2019 , dat in vergelijking met andere gemeenten (van 20.000-50.000 inwoners met een gemiddelde netto schuld van € 1.327); Grave, met een netto schuld van

€ 647.- per inwoner, een gunstige positie bekleedde.

Maar wat de LPG verzwijgt is dat n.a.v. het gevoerde financiële beleid in de afgelopen 5-6 jaar (2011-2017) de accountant zich ernstige zorgen maakte over de schuldontwikkeling en de afname van het eigen vermogen. Hij zegt ook zich zorgen te maken over het financieel beleid over de jaren 2018 t/m 2022. Hij gaf aan dat:

  • Er altijd goed gekeken moet worden naar het risicoprofiel en renterisico’s en waarvoor een schuld wordt aangegaan.

  • De begroting van 2018 aangeeft dat de gemeente in 2019, 2020 en 2021 verder inteert op de reserves en dat bij de begroting van 2020 (eind 2019) aangegeven zal moeten worden dat er in de jaarschijven 2022 en 2023 niet verder wordt ingeteerd.

Hoewel de LPG stelt dat de gemeentelijke financiële gezondheid niet anders wordt bewerkstelligd als bij de meeste mensen thuis, namelijk door het (gemeentelijke) huishoudboekje op orde te houden is dat in de afgelopen twee raadsperioden aanwijsbaar niet gebeurd.

Voor de gewone burgers is door het gebruikelijke ambtelijke jargon het Graafs huishoudboekje niet te lezen, laat staan te begrijpen. Zeker als er met verschillende kengetallen geschermd wordt. Ga je echter de kengetallen met de cijfers uit de jaarrekeningen en de begrotingen in trendgrafieken zetten dan ontstaat er een duidelijk beeld hoe wij sinds 2010 t/m 2020 achteruitgeboerd hebben en nog steeds achteruitboeren.

Het kengetal de “Netto schuld per inwoner” is goed bruikbaar om de ontwikkeling (schuldevolutie) van de schuldpositie van Grave op de middellange en langere termijn in beeld te brengen. In de onderstaande trendgrafiek is duidelijk te zien dat eind 2010 Grave per inwoner nog een tegoed had van ca. € 900 (negatieve schuld). In 2020 is de die negatieve schuld een werkelijke schuld geworden

€ 1.817. Een verschil van € 2717.

Met een onverantwoordelijke krediet-investering van ca € 5.000.000 voor een voetbalvereniging (EGS) komt daar nog eens in 2019 zo’n € 400 bij. Eind 2019 zal de werkelijke netto schuld per inwoner dan gestegen zijn naar € 2217. Een verschil van ca. € 3.117.- ten opzichte van 2010.

Tel uit je winst.

M.v.g. Wil Baaijens,

www.gravepolitiek.nl

 

Grafiek
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.