Trendgrafiek 2.

Op donderdag 7 februari jl. gaf ik op www.gravepolitiek.nl , met de trendgrafiek “Netto schuld per inwoner” aan dat de gemeente Grave in de periode 2010-2020 inteert op zijn financiële reserves.

 De accountant, in de speciale door de oppositie aangevraagde werkbijeenkomst met de auditcommissie d.d. dinsdag 22 januari jl., waarschuwde: “Dat de afgelopen 5-6 jaar de schuld meer dan gemiddeld is toegenomen en het eigen vermogen meer dan gemiddeld is afgenomen.”

Hiermee bevestigend dat de herhaalde waarschuwingen over het achteruitboerende gemeentelijk financieel beleid op de website van www.gravepolitiek.nl, accuraat en betrouwbaar waren/zijn.

Enige weken geleden in de ARENA stelde de LPG dat de accountant, naar aanleiding van zijn controle op de jaarstukken van 2017, zou hebben gezegd: “De gemeente Grave is een financieel gezonde gemeente met een goed gevulde spaarpot”. Als dat zo is dan zal dat genotuleerd moeten zijn en zou ik, aan de hand van de notulen, die uitspraak bevestigd willen zien. Anders is er sprake van misleidende informatie die de integriteit van onze lokale democratie aantast.

Cijfers liegen niet en uitgezet in onderstaande grafiek “Cijfers creditzijden uit de verkorte balansen van jaarrekeningen en begrotingen”, kunnen we aflezen dat de opbouw van de schulden en de afname van het eigen vermogen, sinds 2010, er in Grave momenteel geen sprake is van een goed gevulde spaarpot en in 2020 de spaarpot positie nog slechter zal zijn.

De status van Grave als artikel 12 gemeente zou op korte termijn wel eens geen onwaarschijnlijkheid meer zijn.

Zeker als dit jaar (2019) een extra (onverantwoordelijke!?) investeringskrediet van ca. €5.000.000.-

(Spreek uit; vijf miljoen) wordt aangevraagd om de private voetbalvereniging EGS te sponsoren met gemeenschapsgelden.

De Grafiek.

De linker verticale lijn geeft, in rood, de totale schulden eind 2010 aan; € 23.467.000.- In zwart wordt het Eigen vermogen aangegeven; € 24.500.000.

De rechter verticale lijn geeft de situatie eind 2020 weer.

In rood de opgebouwde schulden ad. € 49.367.000.- (inclusief de jaarlijks verplichte bijdrage aan de ambtelijke CGM- Werkorganisatie en een eventuele investeringskrediet voor de gefuseerde (private) voetbalvereniging EGS van ca. € 5.000.000.-

In zwart zien we dat het Eigen vermogen eind 2020 gedaald zal zijn tot € 4.890.000.-.

Dit zijn andere getallen dan aangegeven in de begrotingen van 2018 en 2019 (zie de tabel op de grafiek). Ik neem aan dat in de komende Bestuursrapportage e.e.a. uitgelegd gaat worden.

De lijnen in de grafiek.

Uit lijn 1 is te lezen dat de voorzieningen gedaald zijn van € 10.943.000.- eind 2010 naar € 8.543.000.- eind 2020.

  • Voorzieningen staan als aparte kosten op de creditzijde van de balans. Hoewel ze niet echt een schuld zijn, behoren zij, bedrijfseconomisch gezien, toch tot het vreemd vermogen (schuld) omdat ze niet vrijelijk besteedbaar zijn. (Denk b.v. aan de hypotheek-/huur-/energie-/verzekeringslasten in uw eigen huishoudboekje) *.

Lijn 2 geeft aan dat (ondanks de daling van de voorzieningen met € 2.400.000) tussen 2010 en 2020 de langlopende schulden, de kortlopende schulden evenals de overlopende passiva stijgen van

€ 12.524.000.- naar € 28.819.000.-

Lijn 3 start vanaf het jaar 2014 omdat de kosten van ons ambtelijk apparaat (meer dan € 7.000.000.-) geboekt moeten worden als verplichte bijdrage aan de “gemeenschappelijke regeling Cuijk, Grave en Mill’, oftewel de ambtelijke Werkorganisatie CGM.

Voor 2014 werden die kosten, zonder specificatie, weggeschreven op de kosten van projecten en/of programma’s. Nu, volgens de regels van de gemeenschappelijke regeling, worden die uren geadministreerd, en kunnen dus geopenbaard worden.

Desondanks en ondanks de gepredikte bestuurlijke openheid en transparantie is er nog steeds geen sprake van openheid over de ambtelijke kosten. De kostenposten; externen/consultants/adviseurs blijven nog steeds geheim.

De korte lijn 4 geeft de extra schuldopbouw aan als door de raad (in politiek gestuurde overhaast dan wel onbezonnenheid) een lening van € 5.000.000.- wordt verstrekt aan een sportcomplex dat slechts voor een select groepje sporters gebruikt gaat worden en doordeweeks grotendeels gesloten is. In wezen dus een inactief sportpark. Ik zou de raadsleden in overweging willen geven, voordat een beslissing genomen wordt voor een investering van € 5.000.000 in een inactief sportpark, eerst eens het VROM-rapport: “Actieve parken, sociaal cement; multifunctioneel gebruik van sport, tuin en speelparken” (Vrom 5131/september 2005) te lezen. Ik zou daar eerder mijn geld op in willen zetten.

Zeker in het kader van kerndemocratie en wijkbeleid staan in het rapport aanbevelingswaardige adviezen die voor de sociale samenhang van onze gemeente een hoger rendement opleverd.

Tenslotte.

De grafiek geeft duidelijk aan dat het Eigen vermogen van onze gemeente, na 10 jaar potverteren, eind 2020 nog maar zo’n € 4.890.000.- bedraagt. Zie ik dat goed?

M.v.gr. Wil Baaijens

www.gravepolitiek.nl

 

 

 

 

 

 
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.